Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
HelisimR22R geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 63321645 (hierna te noemen ‘R22R’)

Elke aanduiding ‘wij,’ ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacy- en cookievoorwaarden (‘voorwaarden’) verwijst naar R22R.

Data protection officer
De DPO voor R22R is Ewout van Linge. 

Doel van deze privacyverklaring en cookievoorwaarden
Deze privacy- en cookievoorwaarden beschrijven hoe R22R de persoonlijke informatie gebruikt, die is verzameld bij haar dienstverlening, uw bezoek aan R22R-websites, online applicaties en mobiele platforms. R22R gaat zorgvuldig om met uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens, die via de website of andere applicaties en mobiele platforms (‘Platform’) worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, die bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.

Deze privacy- en cookievoorwaarden zijn geldig met ingang van 25 mei 2018. Alle toekomstige wijzigingen in onze richtlijnen voor gegevensbescherming zullen op deze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en nemen maatregelen om deze te beschermen. In overeenstemming met wettelijke vereisten, moet u er rekening mee houden dat R22R uw (persoonlijke) gegevens voor de volgende doeleinden zal verwerken en gebruiken:

 • voor het uitvoeren van overeenkomsten;
 • vanwege een legitiem belang van R22R;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In alle andere gevallen zal R22R uw toestemming vragen.

 • om uw (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een gegevensbestand om uw (toekomstige) deelname aan diensten door R22R te faciliteren; 
 • om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de R22R website;
 • om u te informeren over functionele wijzigingen aan de R22R website en u belangrijke informatie te verstrekken over het gebruik van R22R diensten;
 • om uw feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren;
 • in het geval u onze cookies accepteert: om uw ervaring op een anonieme manier te meten om de website te optimaliseren;
 • in geval van technische problemen om deze op te lossen;
 • om accounts van klanten in het centrale gegevensbestand te beheren;
 • om vragen of klachten van bestaande en potentiële klanten af te handelen;
 • om betalingen af te handelen/ u te factureren;
 • om aan onze administratieve en fiscale verplichtingen te voldoen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke uitspraken en/of maatregelen te nemen die vereist zijn in verband met een gerechtelijke procedure.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt R22R alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen en om de overeenkomst met u uit te voeren.

Voor het aanmaken van een account:

 • Naam en adres van de maker van het account
 • Contactpersonen/vertegenwoordigende organisaties (van toepassing bij gift cards)
 • E-mailadressen en telefoonnummers

 Voor het beheer van de website en de inhoud:

 • Technische en gepseudonimiseerde gegevens
 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor rapportagedoeleinden

Juridische basis voor gegevensverwerking
De juridische basis voor onze verwerkingsactiviteiten is tweeledig:

 • de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten;
 • ons legitieme belang als professionele intermediair om te communiceren met onze klanten en ons platform te beheren zodat u kunt deelnemen;

Overige informatie
R22R zal geen speciale categorieën persoonsgegevens verzamelen of opslaan, zoals gegevens over politieke meningen, religieuze overtuigingen, of gezondheid zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG.

Bescherming van persoonsgegevens
R22R zorgt voor de effectieve bescherming van gegevens door gebruik te maken van versleutelde communicatie en veilige koppelingen in overeenstemming met de stand van de techniek waar nodig. R22R heeft ook maatregelen genomen om de beveiliging van zowel fysieke als virtuele toegang tot gegevens in haar gebouwen en haar computersystemen te waarborgen.

Bovendien zullen wij de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen implementeren om een niveau van beveiliging te waarborgen dat passend is voor de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd.

Het bewaren van opgeslagen gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de vereiste duur verwerkt en worden vervolgens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn, rekening houdend met wettelijke bewaarplicht voor gegevens. R22R heeft een procedure voor het veilig bewaren van de documentatie in kwestie.

Uitwisseling gegevens
R22R werkt samen met andere partijen om u diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende scope vallen:

 • Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.
 • Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van dienstverleners zijn bedrijven die bezorgdiensten of betalingsverwerking aanbieden (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening).

Als R22R gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun werk uit te voeren. Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gesteld als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijgt u de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

Voor elke openbaarmaking zullen wij er zorg voor dragen dat de noodzakelijke contractuele waarborgen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ingesteld.

In alle gevallen waarin persoonlijke gegevens binnen de bovengenoemde context worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), garanderen wij dat de gegevens worden overgedragen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

In principe zullen alle gegevens waar mogelijk binnen de EU worden verwerkt en zullen deze niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU.

Gegevens mogen alleen door R22R worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst. 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft de volgende wettelijke rechten (op voorwaarde dat u ons hier schriftelijk om verzoekt en ons een kopie van uw identiteitskaart meestuurt om u te legitimeren):

 • Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk gewenst moment meer informatie vragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.
 • Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens. U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie of aanvulling door ons van alle onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.
 • Recht op gegevensoverdracht. In sommige gevallen heeft u het recht om al uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft u het recht deze gegevens naar een andere controller te verzenden. Dit recht is van toepassing in geval de verwerking gebaseerd is op toestemming of op de noodzaak van de uitvoering van een contract, en wanneer de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt.
 • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:
  • u de nauwkeurigheid daarvan heeft betwist, voor de periode die wij nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verifiëren;
  • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerking, maar u ze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  • de verwerking onwettig lijkt te zijn en u ons beperking van het gebruik van uw gegevens heeft gevraagd;
  • wij bezig zijn met het verifiëren of onze legitieme belangen de uwe overstijgen in het kader van een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens (het recht om te worden vergeten). U kunt verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens te verwijderen in de volgende situaties:
  • wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
  • wanneer de verwerking niet langer nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit niet langer wettelijk verplicht is;
  • wanneer de verwerking op toestemming was gebaseerd en u heeft besloten uw toestemming in te trekken;
  • wanneer uw gegevens onwettig zijn verwerkt;
  • wanneer u goede gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • wanneer uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we weigeren uw gegevens te verwijderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor enig ander legitiem belang.

 • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder kosten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze “legitieme belangen.”  In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen, of omdat we dit vanwege een wettelijke verplichting moeten doen. Wanneer (een deel van) uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, of uw toestemming hiervoor intrekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor direct marketingdoeleinden.
 • Als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen door onze DPO te schrijven. U heeft ook het recht om uw klacht naar de lokale gegevensbeschermingsautoriteit te sturen. Waar R22R de verantwoordelijke controller is, is de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
R22R gebruikt cookies op haar website om de functionaliteit te verbeteren en uw bezoek aan de website aangenamer te maken. Met behulp van de cookies kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen bij uw volgende bezoek aan de website. De cookies stellen ons ook in staat om bepaalde statistieken te verzamelen voor statistische doeleinden, om het aantal paginabezoeken en de populariteit van individuele pagina’s en onderwerpen te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten en deze diensten waar mogelijk aan te passen aan uw behoeften.

Het is belangrijk om op te merken dat e-mail- en marketingcampagnes niet het gevolg zijn van cookies. Noch uw e-mailadres, noch uw telefoonnummer worden opgeslagen in cookies, en cookies worden niet gebruikt om traceerbare persoonlijke profielen te maken.

U heeft de mogelijkheid om alle cookies van bezochte websites te accepteren of uit te schakelen door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op deze website niet beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt. Als u niet zeker weet hoe u uw browserinstellingen moet wijzigen of cookies kunt verwijderen, raadpleegt u de instructies van uw browser.

Op onze website gebruiken wij de volgende cookies:

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Webbrowserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, kunt u de instellingen van uw webbrowser wijzigen zodat er een waarschuwing verschijnt voordat cookies worden opgeslagen. U kunt de instellingen ook zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. In uw webbrowserinstellingen kunt u ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat deze instellingen afzonderlijk moeten worden gedefinieerd in elke webbrowser en computer die u gebruikt. Houd er ook rekening mee dat R22R niet kan garanderen dat haar website naar behoren zal functioneren als cookies worden geblokkeerd. Het kan zijn dat sommige websitefuncties verloren gaan of dat u geen toegang meer heeft tot de website. De procedure voor het wijzigen van de instellingen zijn voor elke webbrowser anders. Open zo nodig de helpfunctie van uw webbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de instructies voor uw specifieke webbrowser te gaan.

U kunt cookies van bepaalde providers blokkeren op de volgende website:

Hyperlinks
De R22R website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van R22R. R22R aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites.

Overige informatie
R22R behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookievoorwaarden. Controleert u dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring en Cookievoorwaarden, de R22R website of uw registratiegegevens, of als u deze gegevens wilt wijzigen, neemt u dan contact op met:

HelisimR22R
Vroesenlaan 13D
3039DT, Rotterdam
tel 010-3070933
email info@helisim.nl
KvK 63321645
BTW NL084766633B01