Algemene Voorwaarden

Inleiding

 1. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een reservering plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 1. HelisimR22R: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63321645 handelend onder de naam HelisimR22R.
 2. Website: de website van HelisimR22R, te raadplegen via www.helisim.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met HelisimR22R en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen HelisimR22R en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van HelisimR22R zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.  Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor HelisimR22R slechts bindend, indien en voor zover deze door HelisimR22R uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van HelisimR22R afkomstige diensten vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HelisimR22R kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van HelisimR22R afkomstige diensten zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van HelisimR22R en het aan de daarbij door HelisimR22R gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard en betaald, bevestigt HelisimR22R onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de reservering van de dag/tijd op de site te tonen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft HelisimR22R het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. HelisimR22R kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien HelisimR22R op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. HelisimR22R heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de reservering door HelisimR22R is ontvangen, wordt de datum/tijd van de reservering op de site getoond. Gedurende een uur kan niemand anders deze datum/tijd reserveren. Indien na een uur niet betaald is wordt de datum/tijd weer vrijgegeven. Nadat de betaling is ontvangen wordt de reservering definitief gemaakt en stuurt HelisimR22R een email naar de Klant ter bevestiging van de Overeenkomst.
 2. HelisimR22R is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Indien HelisimR22R de diensten niet op de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe datum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Prijs

 1. De voor de overeenkomst door Klant te betalen prijs is de prijs zoals die wordt genoemd op de website van HelisimR22R ten tijde van de reservering door de Klant.
 2. Latere prijswijzingen, speciale acties, kortingen of aanbiedingen geven de Klant geen recht op wijziging van de overeenkomst of (gedeeltelijke) restitutie van het met de Klant overeengekomen bedrag.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan HelisimR22R volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. HelisimR22R is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Het niet voldoen aan de betalingsvoorschriften op de website doet geen overeenkomst ontstaan. Stornering van betalingen dan wel (latere) weigering van de betaalopdracht door de bancaire instantie doet de overeenkomst per onmiddellijke ingang ontbinden zonder mededeling zijdens Helisim22R22 daarover.

Veiligheid en Opleiding

 1. De klant neemt op eigen risico deel aan de simulatie. De klant dient te beseffen dat deelname, ook al betreft het een simulatie, invloed kan hebben op de lichamelijke/geestelijke gesteldheid.
 2. HelisimR22R draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor medische eigenschappen of aandoeningen waarop het gebruik van de simulator van invloed zou kunnen zijn.
 3. Indien de Klant twijfelt over zijn geschiktheid tot deelname (zwanger, hartklachten, epileptische aanvallen etc. etc.), dient hij zich – desnoods door een arts – te laten voorlichten alvorens deel te nemen.
 4. Deelname impliceert voor HelisimR22R een afdoende onderzoek door de Klant naar zijn geschiktheid tot deelname.
 5. HelisimR22R draagt er zorg voor dat indien de Klant onwel wordt in de simulator, de simulatie te stoppen. HelsimR22R draagt geen verantwoording voor het onwel worden van de klant.
 6. Elke Klant dient te beschikken over een geldig en deugdelijk identiteitsbewijs, dat op verzoek van een functionaris van HelisimR22R moet worden getoond.
 7. Een functionaris van HelisimR22R kan te allen tijde de opdracht annuleren of wijzigen, de uitvoering opschorten c.q. stopzetten, of een of meer passagiers weigeren, indien, naar zijn oordeel, een veilige simulatie niet kan worden gewaarborgd. In dit geval heeft Klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding. De instructeur van de helikopter simulator is bevoegd bevelen te geven aan iedereen aan boord en in de oefenruimte. Klant is verplicht deze bevelen op te volgen.

Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan HelisimR22R zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder andere maar niet uitsluitend zijn begrepen: simulatie technische redenen waaronder bepaalde bedrijfsstoring, storing in de energieaanvoer, telefoonstoring, transportvertraging, staking, het niet tijdig leveren door leveranciers en ziekte of overlijden van een voor het project belangrijk persoon.
 2. In geval van blijvende overmacht is HelisimR22R te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een mondelinge aanzegging gevolgd door een schriftelijke  verklaring te ontbinden, in welk geval Klant geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 3. In geval van tijdelijke overmacht is HelisimR22R gerechtigd de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de periode gedurende de tijdelijke verhindering tot presteren.
 4. Klant kan in geval van tijdelijke overmacht ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. HelisimR22R is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HelisimR22R. Indien derden HelisimR22R aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal Klant HelisimR22R vrijwaren.
 2. HelisimR22R is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door Klant of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.
 3. Indien HelisimR22R wel aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van HelisimR22R beperkt tot de limiet van de terzake door HelisimR22R afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 4. De aansprakelijkheid van HelisimR22R is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Klant vrijwaart HelisimR22R voor eventuele aanspraken van derden.

Garantie en conformiteit

 1. HelisimR22R staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat HelisimR22R er tevens voor in dat de dienst geschikt is voor specifieke doeleinden zoals op de site vermeld is.
 2. Indien de geleverde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt HelisimR22R daarvan in kennis te stellen. Helisim22R22 wijst erop dat de Klant van tevoren dient te overwegen of de deelname aan de simulatie geschikt is voor zijn- of haar specifieke constitutie. Klachten als duizeligheid, misselijkheid en dergelijke geven – behoudens bijzondere omstandigheden – geen recht op compensatie in enige vorm.
 3. Indien HelisimR22R de klacht gegrond acht, wordt na overleg met Klant een nieuwe dienst aangeboden of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs van de dienst. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een dienst en/of over andere aspecten van de dienstverlening van HelisimR22R, dan kan hij bij HelisimR22R telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. HelisimR22R geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal HelisimR22R binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 1. HelisimR22R verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar HelisimR22R gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

HelisimR22R
Vroesenlaan 13D
3039DT, Rotterdam
tel 010-3070933
email info@helisim.nl
KvK 63321645
BTW 0847.66.633